16. 07. 2021.

Na osnovu člana 29. stav (1) Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. stav (1) i 8. stav (1) i (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. i 42. Pravila Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo (broj: 01-04/21 od 24.03.2021.), Odluke o izmjenama Pravila Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo (broj: 01-17-1/21 od 01.07.2021. godine) i Odluke v.d. Upravnog odbora (broj: 01-30/21 od 16.07.2021.godine) v.d. Upravni odbor Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo

I-NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA

Direktor Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo

Broj izvršilaca: jedan (1)

II-OPIS POZICIJE

Opis pozicije direktora Javne ustanove:

 1. organizuje i rukovodi radom Javne ustanove;
 2. zastupa i predstavlja Javnu ustanovu pred trećim licima;
 3. odgovoran je za zakonitost rada Javne ustanove;
 4. predlaže Upravnom odboru ustanove mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Javna ustanova osnovana;
 5. predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnovne planove rada i razvoja Javne ustanove;
 6. izvršava odluke Upravnog odbora;
 7. odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5.000,00 KM (slovima: pethiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka);
 8. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 9. podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju;
 10. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;
 11. odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja Javne ustanove;
 12. učestvuje u radu Upravnog odbora Javne ustanove bez prava glasa;
 13. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima ustanove.

III-USLOVI JAVNOG KONKURSA

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da nije otpušten iz drżavne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora (pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata);
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano);
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH;
 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

Posebni uslovi

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, jedna od umjetničkih akademija ili fakultet društvenog smjera;
 2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja fakultetske diplome;
 3. najmanje tri (3) godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama;
 4. poznavanje jednog stranog jezika;
 5. predložen Program rada ustanove za mandatni period;
 6. da se ističe organizacionim sposobnostima na poslovima iz oblasti kojima se bavi Javna ustanova.

Napomena:

Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, odnosno primjenit će se Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo, broj: 02-04-33615-12/20 ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/20).


IV-SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs, treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 • svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt podacima,
 • biografiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (Ukoliko je kandidat predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove, nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih pozicija),
 • ljekarsko uvjerenje (naknadno dostavlja samo izabrani kandidat),
 • diplomu o stečenoj školskoj spremi,
 • potvrdu ili uvjerenje o najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja fakultetske diplome,
 • potvrdu ili uvjerenje o najmanje tri (3) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima nakon sticanja fakultetske diplome,
 • uvjerenje/certifikat ili potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika izdatu od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika; uvjerenje o položenim ispitima s ocjenom iz pojedinih predmeta ili dodatak diplomi završenog fakulteta,
 • potvrdu ili uvjerenje o dostignućima iz oblasti likovnih umjetnosti,
 • program rada za mandatni period,
 • potvrdu ili uvjerenje o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava prioriteta u zapošljavanju ukoliko kandidat posjeduje istu/isto.

V-INTERVJU

Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biće pozvani na intervju.


VI-PERIOD IMENOVANJA

Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine.


VII-MJESTO OBAVLJANJA RADA I VRIJEME RADA

Javna ustanova "Collegium artisticum" Sarajevo, Terezije bb, 71000 Sarajevo, BiH,
Radno vrijeme: 40 sati sedmično raspoređenih u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.


VIII-ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.


IX-NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Konkurs će se objaviti u dnevnim novinama, "Službenim novinama Federacije BiH, na internet stranicama Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Javne ustanove "Collegium artisticum" Sarajevo.


X-NEPOTPUNOST I NEBLAGOVREMENOST

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


XI-DOSTAVLJANJE PRIJAVE SA TRAŽENIM DOKUMENTIMA

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično (od ponedjeljka do petka u periodu od 12:00 do 14:00 sati) ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS", na adresu: Javna ustanova "Collegium artisticum" Sarajevo, Terezija bb, 71000 Sarajevo, BiH.


XII-NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora.


v.d. predsjednica Upravnog odbora
Amra Zulfikarpašić